Cloudshop ontwerpt en ontwikkelt webshops op basis van Magento

B2B eCommerce platforms en markplaatsen

Maatwerk - Huur - Extensies - Koppelingen - Hosting - Support - Services - Training

Omzetgroei: Cloudshop ontsluit business via de cloud
Pro­fes­si­o­ne­le com­mer­ciële on­li­ne aan­we­zig­heid is voor ie­de­re on­der­ne­ming een ab­so­lu­te must. Con­su­men­ten zijn te­gen­woor­dig vaker wel dan niet on­li­ne en ge­brui­ken vrij­wel al­tijd in­ter­net om pro­duc­ten en dien­sten bij de ver­schil­len­de aan­bie­ders te vin­den en met el­kaar te ver­ge­lij­ken. Om daar­na ver­vol­gens di­rect on­li­ne hun aan­kopen te doen. Van elke uitgegeven Euro wordt momenteel €0,22 online besteed!

Zorg dat ook jouw on­der­ne­ming hier­van pro­fi­teert! Juist via in­ter­net is in po­ten­tie nog enor­me extra om­zet­groei te re­a­li­se­ren. In B2C mark­ten maar zeker ook in een B2B om­ge­ving. Cloud­shop helpt je soe­pel op weg met je in­ter­net on­der­ne­ming via onze schat aan prak­ti­sche er­va­ring en cloud ex­per­ti­se.

Maatwerk: Magento zit elke internet business als gegoten
Cloud­shop gaat vaak uit van het Magento plat­form als basis voor internet bu­si­ness. Magento is een ui­terst krach­tig en uit­ge­breid eCom­mer­ce soft­wa­re sys­teem. Magento CE is bo­ven­dien Open Sour­ce soft­wa­re. Meer dan 200.000 be­drij­ven we­reld­wijd maak­ten reeds de keuze om hier­op hun in­ter­net bu­si­ness te bou­wen.

Dit zijn zowel am­bi­ti­eu­ze start-ups, snel groei­en­de eCom­mer­ce ver­nieu­wers, maar ook grote mul­ti­na­ti­o­nals. Deze on­der­ne­min­gen heb­ben ont­dekt dat Magento hen ongeëven­aar­de flexi­bi­li­teit biedt in com­bi­na­tie met we­reld­klas­se pres­ta­ties en schaal­baar­heid. Cloud­shop snijdt Magento per­fect op maat voor elke on­der­ne­ming.

We love to design and code based on good concepts

  • concept
  • design
  • code

Portfolio

Over Cloudshop

Cloudshop is een Cloudswork BV onderneming.

Cloudshop is de eCommerce specialist van Cloudswork en ontwikkelt maatwerk webshops voornamelijk op basis van het Magento platform voor klanten in geheel Europa. We werken momenteel vanuit drie fysieke vestigingen in Amsterdam, Mijdrecht (HQ)  en Constanta.

Naast Magento maatwerk biedt Cloudshop ook gestandaardiseerde webshops aan die als SaaS totaalservice  (Webshop as a Service) laagdrempelig (geen project investering) te huur worden aangeboden. Cloudshop DNA = Magento.

Kern van de zaak

Cloudshop is begin 2010 opgericht en was initieel een joint venture van Tempo Ecommerce en Cloudswork geheel gefocust op de exploitatie van Magento huurwebwinkels.

Tempo Ecommerce heeft zich vanuit de praktijk van webshop exploitant van het eerste uur (2004) ontwikkeld tot inventieve bouwer van webshops. Cloudswork legde zich vooral toe op business development en marketing & sales outsourcing.

Cloudshop is inmiddels uitgegroeid tot een stevige internationaal opererende onderneming waarin de activiteiten van Tempo Ecommerce alsook fullservice internet bureau Nextlinq volledig zijn geïntegreerd.